www.wattawi.com ก่อกำเนิดมาจาก ความศรัทธาในปฏิปทา ความเสียสละ ความเมตตายิ่ง ของ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่ท่านได้ นำพา พาทำ มาดู มารู้ สัจจะ ความจริง แห่งกายแห่งใจ

ด้วยนับตั้งแต่ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ เมตตาดูแลอบรมสอน พระนวกะ พรรษา 2549 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี มาจนถึงวันที่บันทึกนี้ พ.ศ. 2558 นับเป็นเวลาล่วงมาเกือบสิบปีแล้ว

สื่อธรรม บันทึกงานธรรม ในวาระต่างๆ เช่น คอร์สปฏิบัติธรรม ธรรมยาตรา กิจกรรมธรรม รายการทางโทรทัศน์ เฟสบุ้ค ล้วนทรงคุณค่า เป็นการปรารภธรรม ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา รวบรวม จัดเก็บ ดูแล เพื่อเผยแผ่ แบ่งปัน สู่สาธารณชน ผู้สนใจใฝ่ธรรมในวงกว้าง ในกาลปัจจุบัน ในกาลข้างหน้า โดยเป็นศูนย์รวม เป็นจุดเริ่มต้น เชื่อมโยง ข้อมูลแห่งธรรม ใช้ในการสืบค้นต่อไป

ด้วย สัจจะ ความจริงนั้น เป็น อกาลิโก ไร้กาลเวลา ทันสมัยอยู่เสมอ จึงสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่มาเรียนมารู้ ด้วยตนเอง

และเนื่องด้วย ลูกศิษย์ที่เคยบวชเรียนในแต่ละพรรษา ได้มีโอกาสติดตาม พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ไปตามสถานที่ต่างๆ ได้เห็น ได้รับรู้ การแสดงธรรม ของท่าน ที่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พริ้ว ตามผู้ฟัง จึงมีลูกศิษย์อดีตพระบวชหลายท่าน ได้อุทิศใจ อุทิศกาย ประกาศพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดา ในรูปแบบที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีผู้ใฝ่ธรรมที่หลากหลาย ขยายออกสู่วงกว้างยิ่งขึ้น โดย www.wattawi.com แห่งนี้ ได้รวบรวม ผลงานธรรมของ ลูกศิษย์พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มาไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ สืบหา สืบค้น

การจัดทำ www.wattawi.com นี้ หากบังเกิดประโยชน์ ผลบุญผลกุศลใดๆ ทีมงานเพียงแค่รู้ ขอน้อมถวายเป็น อาจาริยบูชา แด่ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

และหากมีความผิดพลาดประการใด ที่พึงบังเกิดในการจัดทำ www.wattawi.com นี้ ทีมงานเพียงแค่รู้ขอน้อมรับไว้ทั้งสิ้น และหากมีการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความหมองแห่งใจ ทีมงานฯกราบขออภัย ขออโหสิกรรมจากทุกท่านด้วยเทอญ

ทีมงานเพียงแค่รู้
9 กันยายน 2558